Tanacetum haussknechtii

Tanacetum haussknechtii

 Kara pireotu